Erihoolekanne

Hellenurme Kodu

Hellenurme Kodus on 75 riigieelarvelist teenusekohta.

Hellenurme Kodu Komsi osakond

Komsi osakonnas on 29 riigieelarvelist teenusekohta.

Karksi Kodu

Karksi Kodus on 60 riigieelarvelist teenusekohta.

Erihoolekande teenus

Pakume riiklikku ööpäevaringset erihooldusteenust (ÖE) Hellenurme Kodus, Komsi osakonnas ja Karksi Kodus.

Sotsiaalhoolekande seadus § 100. Ööpäevaringne erihooldusteenus

(1) Ööpäevaringne erihooldusteenus on täisealise isiku ööpäevaringne hooldamine ja arendamine koos majutuse ja toitlustamisega, et tagada teenust saava täisealise isiku iseseisva toimetuleku säilitamine ja suurenemine ning turvaline elukeskkond teenuseosutaja territooriumil.

Erihoolekandeteenuse saamiseks esitatakse taotlus Sotsiaalkindlustusametile. Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja hindab, millises eluvaldkonnas vajab inimene kõrvalabi või toetust ja otsustab, kas sobivaks abimeetmeks on erihoolekandeteenus.

Ööpäevase erihoolekandeteenuse osutamise tingimused:

  • Erihoolekandeteenus hõlmab kõike mis on üldhooldusteenuses.
  • majutus – Hellenurme Kodus 2-kohalises rõduga toas (tubades on WC, dušš). 1- kuni 2-kohalistes tubades Komsi osakonnas ja Karksi Kodus.
  • toit- tervislik menüü, vastavalt kliendi vajadusele erimenüü
  • toetus igapäevaelu toimingutes – klientide juhendamine ja abistamine söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel ja muudes vajalikes igapäevaelu toimingutes
  • toetus vaimsete ja füüsiliste võimete säilitamisel ning arendamisel
  • igapäevane õendusabi
  • võimalus tegeleda huvitegevusega, hobidega, osaleda ühisüritustel.

Soovitatav klientide külastamise ja helistamise aeg: 9.00-12.00 ja 14.30-20.00

Üldised reeglid

AS LÕUNA-EESTI HOOLDEKESKUSE ÖÖPÄEVARINGSE ERIHOOLDUSE OSAKONNA KODUKORD (2013.a redaktsioon)

 

1.1. Käesolev kodukord sätestab kliendi käitumise hooldekeskuse aiaga piiratud õueala territooriumil. Kui Teil tekib küsimusi, probleeme või vajate abi, pöörduge tegevusjuhendaja ehk tema ajutisel puudumisel mõne teise töötaja poole – nemad lahendavad tekkinud küsimuse või suunavad edasi teise pädeva isiku poole.

1.2. Järgige täpselt raviarsti ja psühhiaatriaõdede nõuandeid ja soovitusi ravimite manustamisel.

1.3. Kui lahkute hooldekodust, teavitage sellest tegevusjuhendajat või tema puudumisel osakonnakonna juhatajat. Kui olete hooldekodust eemal kuni ühe ööpäeva (24h), teavitage sellest tegevusjuhendajat suuliselt. Kui soovite eemal olla kauem kui ühe ööpäeva, kirjutage vastavasisuline avaldus osakonna juhatajale. Väljaspool asutuse territooriumi ei saa vastuta asutus vastutada kliendi tegevuse või tegevusetuse eest.

1.4. Hoidke hooldekodu ruumid ja territoorium puhtad.

1.5. Kasutage säästlikult hooldekodu vara, ruume ja nende sisustust. Hooldekodu vara rikkumine, omastamine, hooldekodust väljaviimine, edasiandmine või müümine ei ole lubatud. Hooldekodu lauatelefoni kasutamine väljahelistamiseks teisele lauatelefonile on tasuta ühel korral kuus kestvusega mitte üle 10 minuti. Väljahelistamine mobiiltelefonile või tihedamini kui kord kuus või pikema kestvusega kui 10 minutit on kliendile maksuline ja kõned fikseeritakse osakonna lauatelefoni kasutamise päevikus.

1.6. Kui on läinud kaduma või on saanud kahjustada Teile või hooldekodule kuuluv vara, teatage sellest koheselt tegevusjuhendajale, osakonna juhatajale või mõnele teisele hooldekodu töötajale.

1.7. Hooldekodus võite kasutada isiklikke riideid ja kaasatoodud esemeid (teler, raadio või muud elektrilised ning mehhaanilised vahendid), kuid lähtuge tegevusjuhendaja ja muu personali soovitustest ja juhistest. Mööbli toomiseks ja paigaldamiseks leppige eelnevalt kokku osakonna juhataja või hooldekodu juhiga. Hooldekodusse tulekul soovitame osakonna juhataja vastutavale hoiule anda isiklikud materiaalsed väärtused (väärtasjad, kellad, isiklikud dokumendid jne).

1.8. Hooldekodus pole lubatud:
1.8.1. lärmakas käitumine ega vägivald;
1.8.2. üleriietes ja jalatsitega voodis olemine;
1.8.3. lemmikloomade ja-lindude pidamine (va akvaariumid);
1.8.4. hooldekodu vara viimine ühest ruumist teise või hooldekodust välja ilma osakonna juhataja loata;
1.8.5. kolimine ja tubade vahetamine ilma eelnevalt osakonna juhatajaga kokkuleppimata;
1.8.6. mitte selleks ettenähtud kohas pesu pesemine ja kuivatamine;
1.8.7. kuumade jookide ning toidu valmistamine selleks mitteettenähtud kohtades
1.8.8. kiiresti riknevate toiduainete ning määrivate ja reostavate ainete ühistoas hoidmine;

1.9. Hooldekodus on keelatud:
1.9.1. suitsetamine väljaspool suitsetamisruumi;
1.9.2. alkohoolsete jookide, narkootiliste ja toksiliste ainete hooldekodu territooriumile toomine, hoidmine, levitamine ja tarvitamine ning alko-, narko-, toksilises joobes viibimine.
1.9.3. lõhkeainete, tuli-ja külmrelvade, terariistade hooldekodu territooriumile toomine, hoidmine, levitamine ja kasutamine;
1.9.4. kasutada lahtist tuld asutuse ruumides;

Ülalnimetatud punktide vastu eksimisel on asutusel õigus käituda kliendiga vastavalt probleemse käitumise juhtimise ja piirangute rakendamise korrale.

1.10 Ärge väsitage oma jutuga Teiega samas majas elavaid hooldusel olevaid teisi elanikke.
1.11 Ilma kutsumata ei minda teistesse osakondadesse, teiste elanike tubadesse ega personali tööruumidesse.
1.12. Kodukorra rikkumisel rakendatakse probleemse käitumise juhtimise ja piirangute rakendamise korda. Korduva ja jämeda kodukorrareeglite rikkumise järel on asutusel õigus Teid söögilt, varustuselt ning klientide nimekirjast välja arvata.
1.13. Teil on õigus esitada suulisi või kirjalikke kaebusi vastavalt kaebuste esitamise ja menetlemise korrale, kaebuste kirjalikuks esitamiseks vajaliku avalduse vormi saab osakonna juhatajalt.
1.14 Isiklikud mobiiltelefonid võite soovi korral nende kadumise kartuse aegadel anda vastutava tegevusjuhendaja kätte hoiule.
1.15. Kaubanduslike ettevõtete külastamine toimub eelneval kokkuleppel vastutava tegevusjuhendajaga/tugiisikuga ja kliendi vabade rahaliste vahendite olemasolu korral